Aké zmeny nás od októbra čakajú na katastri?

Aké zmeny nás od októbra čakajú na katastri?

Skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní, evidovanie cien nehnuteľností, štruktúrovaný návrh na vklad, či elektronická služba sledovania zmien v katastri sú príkladmi dôležitých zmien, ktoré prináša novela katastrálneho zákona č.212/2018 Z. z. platná od 1. októbra 2018. To je len časť zmien, ktoré prináša legislatívna zmena, týkajúca sa katastra nehnuteľností. V nasledujúcom článku sa dozviete, ktoré sú to: 

 

 Kratšia lehota na výmaz záložného práva

Od októbra vymaže kataster záložné právo do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania. Doteraz platilo, že pokiaľ ste na katastri podali kvitanciu banky, t. j. súhlas s výmazom záložného práva, čakali ste často až 60 dní. Konania, ktorých predmetom je iný záznam do katastra, ostali bez zmeny, a teda kataster ich vykoná do 60 dní od podania žiadosti.

Dnes: výmaz do 60 pracovných dní. Od októbra: do 5 pracovných dní.

 Evidovanie cien nehnuteľností

Po novom začne kataster evidovať ceny všetkých nehnuteľností (doteraz evidoval len ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov). Vyžiadala si to prax a najmä potreby Národnej banky, Štatistického úradu a Ministerstva financií SR. Doteraz neboli z realitného trhu k dispozícii exaktné dáta a mnohé štatistiky vychádzali len z ponukových cien, ktoré boli často nereálne. Vďaka tejto novinke budú môcť občania porovnaním svojej nehnuteľnosti s cenovou mapou presne zistiť, akú hodnotu má v aktuálnom čase ich nehnuteľnosť.

Dnes: kataster eviduje len ceny pozemkov. Od októbra: budú zhromažďovať ceny aj ostatných nehnuteľností.

 Štruktúrovaný návrh na vklad

Od októbra bude musieť byť návrh na vklad štruktúrovanejší ako doposiaľ. Novela vymenúva povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať. Výraznejšou zmenou je, že po účinnosti novely nebude možné v rámci jedného návrhu na vklad žiadať zápis viacerých zmlúv, ale tieto rôzne právne úkony (napr. darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena) musia byť zapracované do jediného dokumentu. V opačnom prípade by zmluvné strany museli podať dva samostatné návrhy na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva vždy v dvoch vyhotoveniach.

Dnes: v rámci jedného návrhu akýkoľvek počet zmlúv. Od októbra: v rámci jedného návrhu len jedna zmluva.

 Strážca listu vlastníctva

Kataster na jeseň predstaví štátneho strážcu listu vlastníctva, ktorý bude sledovať zmeny na katastri, resp. na listoch vlastníctva. Občania budú môcť využívať online program na sledovanie zmien na liste vlastníctva, čo nepochybne prispeje k zníženiu rizika realitných podvodov. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa nehnuteľnosti bude možné vďaka notifikácii reagovať rýchlejšie ako doteraz a prípadnému nečestnému konaniu ihneď zabrániť.

Dnes: súkromný prevádzkový strážca listu vlastníctva funguje iba v rámci realitných kancelárií RÚSR

Od októbra: mal by fungovať štátny, pre všetkých

 Zrušenie opravnej doložky

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad bude obsahovať chyby (v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti), účastníci konania ju budú môcť opraviť už len dodatkom k zmluve. Zaniká obľúbená a rýchla možnosť opravy chyby v zmluve vo forme opravnej doložky. Ak nie je chyba v zmluve, ale pozabudli ste na prílohu, dodania bude možné, samozrejme, túto prílohu stále doplniť.

Dnes: možno použiť opravnú doložku. Od októbra: nebude ju možné použiť.

 Geometrický plán už nebude treba prikladať k podaniu

Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine. Pokiaľ bol geometrický plán úradne overený po 1. novembri 2018, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo záznam uvedie len číslo úradného overenia.

Dnes: nutné priložiť geometrický plán. Od októbra: nebude nutné geometrický plán priložiť.

 Nový dokument: Súpis všetkých nehnuteľností

Zmena zavádza nový typ dokumentu katastra, a to súpis nehnuteľností. Súpis bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka (správcu, nájomcu alebo záložného veriteľa). Bude ho možné vyhotoviť v rámci celého územia Slovenska, ale rovnako aj len pre jeden kraj, okres či katastrálne územie. Súpis bude spoplatnený a môže oň požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba.

Verím, že článok bol pre Vás užitočný a informácie v ňom Vám pomohli. Ak ich potrebujete viac, alebo Vám niečo nebolo úplne jasné, neváhajte ma kontaktovať, rád Vám poradím.

Martin Rusnák

Volajte: +421 905 407 008

Píšte: martin@mrusnak.sk

 

Stiahnite si zadarmo

SEDEM ZLATÝCH PRAVIDIEL FINANČNÉHO PLÁNOVANIA

spracovaním osobných údajov